Bộ môn bơi lặn

Dụng cụ thể dục thể thao chuyên dụng bộ môn bơi, lặn như: kính lặn, mũ bơi lặn…